JavaScript är inte aktiverat, aktivera javascript för att sidan ska kunna fungera!


Om datahantering:

GDPR
Vardverktyg.se samlar in personuppgifter via en auktoriserad vårdgivare, via rättslig grund med stöd av samtycke samt av allmänt intresse (då vi är en tjänst som används av vårdgivare). Vardverktyg.se hanterar personuppgifter om hälsa. Eftersom vardverktyg.se är en tjänst för att vårdgivarna själva ska kunna samla in den data de anser nödvändig kan vardverktyg.se inte ansvara för exakt vilka uppgifter som samlas in. Detta ansvarar den enskilda vårdgivaren som använder våran tjänst för. Personuppgifter på vardverktyg.se raderas automatiskt efter 30 dagar. Personuppgifter som lagras på vardverktyg.se säljs inte vidare utan är endast tillgänglig för den vårdgivare som använder tjänsten. Vårdgivaren som använder tjänsten är ansvarig att dokumentera de uppgifter som tjänsten hjälper till med att samla in i sina separata system.

Patientdatalagen
Vardverktyg.se är inte en vårdgivare. Vardverktyg.se är ett komplement till vårdgivaren och för inga journaler. Vardverktyg.se fungerar synkront med befintligt journalsystem. Datan som sparas på våran server är tillgänglig för vårdgivaren i 30 dagar. Vårdgivaren är enligt patientdatalagen och socialstyrelsens föreskriftern om hantering av patiendata skyldig att spara uppgifterna i sina befintliga system. Detta för att journaler måste sparas samt att patienten då kan få tillgång till de uppgifter patienten lämnat via vardverktyg.se För att detta ska vara möjligt följer vardverktyg.se socialstyrelsen försksrifter angående hantering av patientdata inom öppna nät.
Inre sekretess
Enligt patientdatalagen ska endast de vårdgivare som behöver komma åt patientdata få den tillgången. Vardverktyg.se låter endast den vårdgivare som ska träffa patienten läsa patientens data.
Säker autentisering för vårdgivare
Autentisering för vårdgivare är stark. Autentisering via vardverktyg.se sker med 2-faktorautentisering, vilket betyder att autentisering sker via lösenord och pinkod som genereras av vårdgivarens mobiltelefon.
Krypterad överföring med HTTPS
Eftersom kommunikation patienter och vardverktyg.se sker över internet (öppna nät) är informationsöverföringen krypterad via HTTPS - protokoll. Detta innebär att det inte är möjligt för en annan instans att lyssna på den datatrafik som sker mellan klient och server.
Systematisk logguppföljning
Enligt patientdatalagen måste vårdgivare använda systematisk logguppföljning. Vardverktygs.se loggar alla vårdgivares dataåtkomst. Loggarna skickas sedan till vårdgivaren enligt överenskommelse.